Ετήσια ασφάλιστρα εντός οικοπέδου με ή χωρίς κάλυψη σεισμού

50,0090,00

Εκκαθάριση
Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορία:

Περιγραφή

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΧΡΙ €50.000,00

Καλύπτεται οποιαδήποτε τυχαία και απρόβλεπτη φυσική/υλική απώλεια ή ζημία
ασφαλισμένου περιουσιακού στοιχείου ή/και επακόλουθη απώλεια μικτών εσόδων (εντός
της περιόδου αποζημίωσης που αναγράφεται κατωτέρω) λόγω Διακοπής Παροχής
ενέργειας προς το δίκτυο της ΔΕΗ, συνεπεία άμεσης υλικής ζημίας, κατόπιν επέλευσης ενός
εκ των καλυπτομένων κινδύνων.
ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
1. Πυρκαγιά – άμεση πτώση κεραυνού
2. Ζημίες από καπνό
3. Ευρεία έκρηξη
4. Πυρκαγιά από δάσος
5. Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
6. Κακόβουλη βλάβη
7. Τρομοκρατικές ενέργειες
8. Ζημιά πυρκαγιάς/έκρηξης λόγω βραχυκυκλώματος μηχανημάτων και ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων (ζημία ιδίου βραχυκυκλωθέντος μηχανήματος) μέχρι το 10% του
προς ασφάλιση κεφαλαίου υλικών ζημιών ανά γεγονός και ετησίως
9. Ζημιά λόγω βραχυκυκλώματος (ζημία ιδίου βραχυκυκλωθέντος μηχανήματος)
υπέρτασης, επαγωγικών ρευμάτων, μηχανημάτων και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
μέχρι το 10% του προς ασφάλιση κεφαλαίου υλικών ζημιών ανά γεγονός και ετησίως
10. Πλημμύρα-καταιγίδα-θύελλα-Χιόνι-Χαλάζι
Όριο ευθύνης το 100% του ασφαλιστικού ποσού των εγκαταστάσεων για κεφάλαια
μέχρι €50.0000,00 & το 50% για κεφάλαια από €50.000,00 μέχρι και €400.000,00
11. Πτώση αεροσκαφών
12. Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων
13. Κλοπή με διάρρηξη και/ή αναρρίχηση και/ή ληστεία, ζημίες στον εξοπλισμό
14. Αποκομιδή συντριμμάτων μέχρι ποσοστού 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου
υλικών ζημιών ανά γεγονός και ετησίως
15. Αμοιβές και έξοδα αρχιτεκτόνων κλπ επαγγελματιών ως και έξοδα αδειών κλπ
σχετικών απαιτήσεων δημοσίων αρχών μέχρι ποσοστού 5% του ασφαλιζομένου
κεφαλαίου Υλικών Ζημιών ανά γεγονός και συνολικά το έτος
16. Σεισμός (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)
Απώλεια εσόδων (διαφυγόντα κέρδη λόγω ολικής ή μερικής παύσης λειτουργίας των
φωτοβολταικών συστημάτων) συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων.
Oρια διακοπής εργασιών
Για οικιακή χρήση: €1.800,00 με μέγιστη κάλυψη 3μήνες (600€ το μήνα)
Για επαγγελματική χρήση:
Για ασφαλιζόμενο ποσό εγκαταστάσεων από €50.000,00 – €100.000,00:
€5.000,00 μέγιστη κάλυψη 4μήνες (1.250€ το μήνα).
Για ασφαλιζόμενο ποσό εγκαταστάσεων από €100.001,00 – €400.000,00:
€15.000,00 μέγιστη κάλυψη 6μήνες (2.500€ το μήνα).
Το συνολικό κεφάλαιο προκύπτει από το άθροισμα του κεφαλαίου υλικών ζημιών και απώλειας
εσόδων. Τα επιμέρους όρια ευθύνης συμπεριλαμβάνονται στο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο, δεν το
προσαυξάνουν.

Απαλλαγές Υλικών ζημιών
Για ζημίες συνεπεία βραχυκυκλώματος

10% επί του ποσού ζημίας με ελάχιστο το
ποσό των €500,00

Για ζημίες συνεπεία κλοπής, ληστείας,
ζημιών κλέπτου 10% επί του ποσού ζημίας με ελάχιστο το

ποσό των €500,00
Για ζημίες συνεπεία Πλημμύρας Θύελλας Καταιγίδας-Χιονιού
Μέχρι €50.000,00 σε οροφή οικίας 10% επί του ποσού ζημίας με ελάχιστο το

ποσό των €500,00

Μέχρι €50.000,00 εντός οικοπέδου 10% επί του ποσού ζημίας με ελάχιστο το

ποσό των €1.500,00

Για ζημίες συνεπεία σεισμού 2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου
κατά ζημίας με ελάχιστο το ποσό των
€1.000,00

Συνεπεία λοιπών αιτιών 10% επί του ποσού ζημίας με ελάχιστο

το ποσό των €500,00
Απαλλαγές Απώλειας Εσόδων Σεισμού: 10 ημερολογιακές ημέρες
Λοιπών κινδύνων: 5 ημερολογιακές ημέρες
Προϋποθέσεις
1. Εάν η οικονομική μας προσφορά γίνει αποδεκτή, θα παρακαλούσαμε μαζί με
την αίτηση ασφάλισης, να μας αποσταλούν και τα κάτωθι :
✓ Μελέτη Εφαρμογής
✓ Μονογραμμικό σχέδιο της εγκατάστασης
✓ Βεβαίωση της ΔΕΔΔΗΕ
✓ Σύμβαση συντήρησης
✓ Τον τελευταίο λογαριασμό του ΛΑΓΗΕ
2. Καθαρό ιστορικό ζημιών

3. Η προς ασφάλιση φωτοβολταϊκή εγκατάσταση θα καλύπτεται μετά την
ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας και παράδοσης στον ασφαλισμένο
και πάντα μετά την σύνδεσή της με το δίκτυο της ΔΕΗ και την έκδοση της
σχετικής άδειας λειτουργίας.
4. Τήρηση όλων των μέτρων φυσικής ασφάλειας, σαν να μην υπήρχε η παρούσα
ασφάλιση, καθώς και όλων των εκ του Νόμου προβλεπομένων μέτρων
προληπτικής και κατασταλτικής πυροπροστασίας.
5. Ύπαρξη μέτρων προστασίας έναντι κεραυνού, υπερτάσεων και επαγωγικών
ρευμάτων (εσωτερική και εξωτερική) καθώς και θεμελιακής γείωσης. Πρέπει να
υπάρχει η σχετική μελέτη και εφόσον ζητηθεί, να αποστέλλεται στην εταιρία.
6. Δεν καλύπτονται ζημίες από φυσιολογική φθορά ή κακή χρήση
7. Εξαιρούνται ζημίες κατά την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης και/ή
συντήρησης
8. Εξαιρούνται της καλύψεως οι γραμμές και τα δίκτυα διανομής ρεύματος τα
οποία δεν είναι ιδιοκτησίας του ασφαλισμένου
9. Η κάλυψη κλοπής σε κινητό εξοπλισμό εν υπαίθρω δεν παρέχεται
10. Η κάλυψη φυσικών φαινομένων δεν ισχύει για εξοπλισμό εν υπαίθρω ο οποίος
δεν έχει τέτοια προδιαγραφή και σχεδιασμό. Εξαιρούνται ζημίες από παγετό
ακόμη και αν αυτές είναι συνέπεια της πτώσης χιονιού ή και χαλαζιού.
11. Η κάλυψη του κινδύνου σεισμού κατ’ εξαίρεση μπορεί να δοθεί υπό την ρητή
προϋπόθεση ότι οι κτιριακές εγκαταστάσεις έχουν ανεγερθεί με νόμιμη
οικοδομική άδεια έκδοσης μετά το 1960 και δεν έχουν υποστεί ζημίες από
προηγούμενο σεισμό μέχρι σήμερα καθώς και ο εξοπλισμός έχει σχεδιασθεί και
εγκατασταθεί με αντισεισμικές προδιαγραφές
12. Κατά την διάρκεια θερμών εργασιών θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα
υποχρεωτικά εκ του νόμου μέτρα προστασίας (πυροσβεστική διάταξη άρθρο 7)
13. Βάσει των οδηγιών και ορισμών του κατασκευαστή να γίνεται τακτική
προγραμματισμένη περιοδική συντήρηση και έλεγχος των
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Ύπαρξη υπογεγραμμένης, από τον
αρμόδιο τεχνικό βεβαίωσης ελέγχου, συντήρησης.
14. Η κάλυψη κλοπής για εγκαταστάσεις για επαγγελματική χρήση, παρέχεται υπό
την προϋπόθεση ότι η προς ασφάλιση εγκατάσταση έχει πλήρη περίφραξη
ύψους άνω των 2,00 μέτρων, κλείδωμα εισόδων με κλειδαριές ασφαλείας,
επαρκής νυχτερινός φωτισμός, φύλαξη και/η περιπολία από προσωπικό
υπηρεσίας φύλαξης και/ή ύπαρξη συστήματος συναγερμού συνδεδεμένου με
εταιρία φύλαξης και/ή Αστυνομία.
15. Εάν η εταιρία κρίνει σκόπιμο, σας ενημερώνουμε ότι, πριν την έναρξη της
ασφαλιστικής κάλυψης, θα επιθεωρήσει τις εγκαταστάσεις πραγματογνώμονας
της ασφαλιστικής εταιρίας

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΤΕΓΗ
ΣΠΙΤΙΟΥ

1. Δεν καλύπτονται εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε στέγες κενών κτιρίων.
2. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση βρίσκεται σε ταράτσα πολυκατοικίας, θα πρέπει
αυτή να είναι κλειδωμένη, να μην υπάρχει πρόσβαση και να μην επιτρέπεται η
κοινή χρήση του χώρου στους ενοίκους του κτιρίου.
3. Οι προδιαγραφές κατασκευής της στέγης θα πρέπει να επιτρέπουν την
εγκατάσταση των panels.

4. Ύπαρξη περίφραξης ύψους τουλάχιστον δύο μέτρων με συρματόπλεγμα ή η ύπαρξη
μάντρας για εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο ύπαιθρο ή σε στέγες κτιρίων όταν
δεν υπάρχουν όμορα κτίρια.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

1. Η κάλυψη κλοπής σε κινητό εξοπλισμό εν υπαίθρω δεν παρέχεται. Η φύλαξη του
εξοπλισμού (πλην των φωτοβολταικών πλαισίων) σε στεγασμένο χώρο. Σε
περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, ο ασφαλισμένος εξοπλισμός που βρίσκεται
στο ύπαιθρο θα πρέπει να διαθέτει τις αντίστοιχες προδιαγραφές απρόσκοπτης
λειτουργίας και προστασίας του από τους καλυπτόμενους κινδύνους σε εξωτερικές
συνθήκες κατά τα οριζόμενα από τον κατασκευαστή.
2. Εμπορικές & βιομηχανικές επιχειρήσεις που στις εγκαταστάσεις τους διαθέτουν
φωτοβολταικές μονάδες, θα εξετάζονται ανά περίπτωση.

Ετήσια ασφάλιστρα εντός οικοπέδου με ή χωρίς κάλυψη σεισμού

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Κάλυψη σεισμού

Με κάλυψη σεισμού, Χωρίς κάλυψη σεισμού

Facebook